ZIZZIGO.NET

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ พร้อมให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย มุ่งส่งเสริมความรู้ และลดการละเมิดสิทธิ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และ นางบุญภาดา พึ่งบุญ ฯ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมการประชุมกับอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งมี ผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ โดย นายเอกอิศร์ ทองเนื้อดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรการและควบคุมผู้ต้องขัง และสำนักงานกองทุนยุติธรรม โดย นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการสำนักงานกองยุติธรรม เข้าร่วมด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้กรมฯ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ การดำเนินงานเกี่ยวกับความยุติธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดำเนินงานเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อกรมฯ ในประเด็นเชิงป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเสนอให้ประสานการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวล วิทยาลัยชุมชน หลักสูตรสันติศึกษา เป็นต้น รวมถึง การขับเคลื่อนงานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจขนาดเล็ก ให้พิจารณาประเด็นการทำ CSR โดยภาคธุรกิจขนาดย่อม ในสถานการณ์ COVID-19 การบูรณาการฐานข้อมูลภาคธุรกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. …. ให้บังเกิดผล นอกจากนี้ อนุกรรมาธิการฯ มีความสนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. …. ด้วย เพื่อจะได้ช่วยให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนกฎหมายดังกล่าวต่อไป

copyright 2020|zizzigo.net เว็บประกาศข่าว|ลงประกาศ|โพสต์|ฝากข่าวประชาสัมพันธ์|บทความ|ฝากบทความ|บทความSEO| Onpage|Offpage|Digitalmarketing|รับทำเว็บไซต์|รับเขียนบทความ|รับทำSEO

Powered By WordPress | Royal News Magazine