เด็กสหวิทยาการฯ ม.ศรีปทุม ศึกษาเรียนรู้ “พื้นที่นวัตกรรมใหม่” ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

ประกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและคณบดี คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พื้นที่นวัตกรรมใหม่” ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “พื้นที่นวัตกรรมใหม่” ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi ตามอุตสาหกรรม New S-curve ณ สถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน พื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อเร็วๆนี้