ประชุมเตรียมจัดงาน

ประกาศ

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา ประชุมเตรียมจัดงานองค์กรคนดีในกลุ่มเจเนเรชั่นซี “คนดีคิดดี ทำดี” โดยมี สรโชติ อำพันวงษ์ ประธานกลุ่ม มุ่งเน้นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความดีของคนไทยสู่สายตาชาวโลก โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและสื่อมวลชน อาทิ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ภรนิกา กาญจกุญชร เมชวิน พุ่มมาลี วริษฐ์ ลิ้มทองกุล ฯลฯ เข้าร่วมประชุม ณ อาคารรัฐสภา