เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2563

ประกาศ

หน่วยพัฒนาครูคลับอะคาเดเมีย เปิดอบรมครูหลักสูตรภาษาอังกฤษนับชั่วโมงได้ เพื่อการเลื่อนวิทยฐานะ “หลักสูตรการบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” รหัสหลักสูตร 628041001 หลักสูตรที่จะให้ความรู้เรื่องหลักการสะกดคำจากเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการทบทวนเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ ครูจะได้ฝึกทักษะการฟัง การออกเสียง และการสะกดคำอย่างถูกต้อง ซึ่งครูสามารถนำไปบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

การอบรมเหมาะสำหรับ:
ครูชั้นอนุบาล
ครูสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
ครูชั้นประถมศึกษา
ครูสามารถนำความรู้ไปบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้

สถานที่ วันและเวลาจัดการอบรม:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
22-23 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/ท่าน

สอบถามเพิ่มเติม: 081 958 0085 Line @clubacademia