คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี’63

ข่าว PR

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจที่จะเข้ารับการสมัครคัดเลือกจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ http://www.wilkmutnb.org/ หรือติดตามการรับสมัครที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th/