คณะครุฯ มจพ. ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร

ข่าว PR

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.  ณ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยมี รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  และรศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.สยาม  แกมขุนทด หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์โยธา และคณาจารย์จากภาควิชาครุศาสตร์โยธาให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมโยธา จากสภาวิศวกร ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณาจารย์ผู้สอนและตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อรับรองปริญญาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  ในการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย

 

  1. ผศ.ดร.ธเนศ  วีระศิริ ประธานอนุกรรมการ 

2. ศ.ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี อนุกรรมการ

3. รศ.ดร.สายันต์  ศิริมนตรีอนุกรรมการ

4. รศ.ดร.สุทัศน์  ลีลาทวิวัฒน์ อนุกรรมการ 

5. นางสาวพิมพ์ณดา  นกหรั่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ได้เข้าฟังบรรยายชี้แจงซักถามการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังกล่าว  จากนั้นผู้บริหารและคณาจารย์นำคณะอนุกรรมการเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการ  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามลำดับ

 

ขวัญฤทัยข่าว /ประจักษ์เวช ถ่ายภาพ