งานแถลงข่าวผลงานนวัตกรรมและงานสัมมนา “3DPrinting in Medical นวัตกรรมเพื่อชีวิต”

ข่าว PR

สนช. ร่วมกับ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจากการอบรมในหลักสูตร IDE to IPO และได้รับทุนสนับสนุนจาก สนช.ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางการแพทย์จากการพิมพ์ มิติ จัดงานแถลงข่าวผลงานนวัตกรรมและงานสัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรมไทย ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00– 16.00 น. ณ ห้องประชุม 615 อาคารอุทยานนวัตกรรมชั้น ซอยโยธี กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 094-474-9997