สุรินทร์หนุนฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ นายจ้างแฮปปี้ ได้ประโยชน์สองต่อ

ข่าว PR

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม” ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง และบุคคลทั่วไปที่จะรับเข้าทำงาน โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษีอากรรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งส่งผลให้แรงงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ส่งผลให้สถานประกอบกิจการมีผลิตภาพแรงงานที่ดีและสูงขึ้น สะท้อนสู่การยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีเจ้าของสถานประกอบกิจการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน ทั้งสิ้น 50 คน